Naše služby

  • Systém komplexního nakládání s odpady (odběr z místa vzniku odpadu až po konečné zpracování a využití).
  • Výkup a prodej všech druhů ocelových odpadů včetně legovaných, odpadů barevných kovů, speciálních kovových slitin, drahých kovů atd.
  • Výkup vyřazených strojů, elektrických kabelů, drátů, AlFe lan, transformátorů, elektromotorů, elektrošrotu, technologických linek a podobně.
  • Zabezpečení demontáží a likvidací všech možných zařízení a technologických cel­ků.
  • Likvidace konstrukcí a demolice různých objektů.
  • Demontáže rozvodů zejména kabelových a trubkových (el., vodo-topo-plyn). Tyto práce řešíme nejčastěji jako subdodávky renomovaným společnostem.
  • Zajištění nakládky a odvozu odpadů vlastními automobily.
  • Možnost přistavení kontejnerů.
  • Možnost vážení odpadů na digitální váze.
  • Zpracování odpadů stříháním, pálením a řezáním plasmou.

Tyto odpady od Vás můžeme převzít na provozovně (členění dle zákona o odpadech)

12 01 01 Piliny a třísky železných kovů
12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly
15 01 02 Plastové obaly
15 01 04 Kovové obaly
16 01 17 Železné kovy (karosérie nebo jejich části)
16 01 18 Neželezné kovy
16 02 14 Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13
17 04 01 Měď, bronz mosaz
17 04 02 Hliník
17 04 03 Olovo
17 04 04 Zinek
17 04 05 Železo a ocel
17 04 06 Cín
17 04 07 Směsné kovy
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10
19 12 01 Papír a lepenka
19 12 02 Železné kovy
19 12 03 Neželezné kovy
20 01 01 Papír a lepenka
20 01 40 Kovy

Seznam všech druhů odpadů dle provozního řádu (členění dle zákona o odpadech)

03 01 05 Piliny, hobliny, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04
07 02 13 Plastový odpad
10 01 01 Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04)
10 01 02 Popílek ze spalování uhlí
12 01 01 Piliny a třísky železných kovů
12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly
15 01 02 Plastové obaly
15 01 03 Dřevěné obaly
15 01 04 Kovové obaly
15 01 05 Kompozitní obaly
15 01 06 Směsné obaly
15 01 07 Skleněné obaly
15 01 09 Textilní obaly
16 01 03 Pneumatiky
16 01 17 Železné kovy
16 01 18 Neželezné kovy
16 01 19 Plasty
16 01 20 Sklo
17 01 01 Beton
17 01 02 Cihly
17 01 03 Tašky a keramické výrobky
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
17 02 01 Dřevo
17 02 02 Sklo
17 02 03 Plasty
17 04 01 Měď, bronz mosaz
17 04 02 Hliník
17 04 03 Olovo
17 04 04 Zinek
17 04 05 Železo a ocel
17 04 06 Cín
17 04 07 Směsné kovy
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod číslem 17 06 01 a 17 06 03
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
20 01 01 Papír a lepenka
20 01 02 Sklo
20 01 39 Plasty
20 01 40 Kovy
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad
20 02 02 Zemina a kameny
20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad
20 03 01 Směsný komunální odpad
20 03 02 Odpad z tržišť
20 03 03 Uliční smetky
20 03 07 Objemný odpad