Tři králové aneb co znamená K + M + B

Tři králové aneb co znamená K + M + B

Inspirováno knihou Vánoce pana P. Piťhy a článkem z webu Pastorace.cz

Svátek Zjevení Páně, lidově zvaný sv. tří králů, je svým obsahem téměř totožný se svátkem Narození Páně. V obou jde o to, že se Bůh zjevuje jako člověk, dokonce jako právě narozené dítě. K tomuto dítěti nejprve přiběhnou prostí pastýři, kteří slyší jásající anděly ohlašující slávu Boží na výsostech a dobrou vůli a pokoj lidem na Zemi. Ti přijdou pohnuti vnitřním puzením, které vychází z jejich srdcí. Jdou za tím, kdo je jako oni, kdo patří k víře v jednoho Boha. K témuž dítěti o něco málo později dorazí i vědoucí mudrci, zvaní též králové pro své poznání, kteří z pohybu a postavení hvězd neomylně vyčtou, že se v zemi víry v Jediného narodí největší král. Jsou v této zemi cizinci a dost možná i jinověrci. Je úžasné, jak tito mužové , moderně bychom řekli intelektuálové, dobraje se poznání o narození krále králů složitými výpočty a věděli o něm dříve, než k narození došlo, přijdou v důsledku dlouhé, přesně nevypočitatelné délky cesty pozdě. Vždyť je vedla pouze Hvězda a vlastní cit, jakého kolem nebylo. Vedl je Bůh. Prostí pastýři jsou už zase zpátky u svých stád, když do Betléma vstupují tito učenci. Je tu skryto jakési ponaučení, které se line coby cesta celým odkazem Ježíše Krista. Buď vždy připraven na setkání s Pánem a věz, že kdykoliv mohou být první posledními. Toto nechť nás navždy učí pokoře. Cesta rozumu bez citu nemůže vést ke spásnému setkání s Bohem. Cesta citu a lásky je daleko přímější a jako jediná navazuje na “mapu” cesty zanechané Naším králem Ježíšem Kristem.

V druhém svátku se tedy Kristus zjevuje pohanům a v postavách svatých králů je zosobněno přijetí Krista za krále všech.

Tento svátek zjevení mohli bychom z hlediska lidstva chápat jako svátek přijetí nebo uznání Krista. Scéna klanění králů přinášejících dary připomíná holdování velmožů a králů vazalských zemí pozemsky nově zrozenému, tedy Bohem korunovanému králi králů, mimo našeho života největšímu z darů našeho Pána. V linii tohoto uznání Kristovy vlády stojí dodnes to, že v tento den znamenáme dveře svých domů a domovů trojím křížkem a písmeny C + M + B a letopočtem. Tímto znamením se totiž přihlašujeme ke každoročně obnovované smlouvě s Pánem Bohem o zaslíbení dojít království Božího a vymezujeme prostor, v němž uprostřed rozlámaného, zlého a hříchem opanovaného světa chceme žít plně podle řádu Stvoření a zákona Božího. Tato znamení tedy vymezují prostor pravdy a spravedlnosti. Jsou to ovšem i znaky žehnání, které mají ostrůvky Kristova království hájit před náporem temna. Tři známé litery nejsou začáteční písmena jmen králů: Kašpar, Melichar, Balthasar. Je to sice starobylý, přece však pozdní výmysl. Tři litery jsou zkratkou požehnání, které znamená Pán (řecky Kyrios) či Kristus (Christos) obydlí (latinsky mansionem) ať žehná (benedicet). Jak se stalo, že prvou literou je C, není dost jasné. Může to být odsunutím h z písmene ch, může to být latinský přepis řeckého k. Mnoho na tom nezáleží. Tato zkratka znamená Pán žehnej tomuto domu.

Svátek Zjevení Páně, lidově „Třech králů“ (6.1.), odjakživa doprovázely lidové zvyky. Na křesťanském Východě se světí křestní voda a žehnají se řeky. Ve střední Evropě je zvykem ono výše zmíněné žehnání domů, při němž se na dveře křídou píší písmena C+M+B s udáním letopočtu. V Čechách obvykle K+M+B. Nejsou to počáteční písmena jmen „Třech králů“: Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského Christus mansionem benedicat: Kristus požehnej tomuto domu. A není pouze symbolické, že se toto žehnání domů provádí na počátku roku…

Co je požehnání ?

Požehnej tě Hospodin Bůh, abys viděl pokoj po všechny dny svého života. (Srv. Žl 128)

V hovorové řeči požehnání znamená něco dobrého, štěstí, ochranu a zdraví. Přitom je člověku v podvědomí nějak jasné, že s požehnáním nelze manipulovat, že si ho nelze ani koupit, ani zasloužit… V nekřesťanských náboženstvích lidé věřili a věří, že požehnání mohou získat skrze nejrůznější magické rituály, amulety, maskoty, pověry atd. Mnohé z toho přežívá dodnes.

Oslava Boží a prosba o pomoc

V křesťanství je požehnání v první řadě oslavou a chválou Boží, uznáním jeho tvůrčí moci. Z tohoto postoje pak vyplývá prosba o jeho pomoc.

Znamení kříže

K požehnání patří znamení kříže. Tedy pouze toho rovnoramenného. Skrze něj, skrze Pravdu, kterou znázorňuje, se stává zřejmým to, že každá prosba o požehnání dochází svého vyslyšení a účinného naplnění jedině skrze Ježíše Krista. Jedině skrze něho, v jeho jménu může člověk dospět požehnání a spásy!

Lidem není dáno žádné jiné jméno, v němž bychom mohli dojít spásy. (Sk 4,12)

Toliko k vysvětlení.

Pán žehnej Vašemu domu a nezapomeňte udržovat pořádek. :-))

P. S. Přiložený obrázek můžete použít jako omalovánky pro své děti.